Algemene Voorwaarden

Definities:
Helios: Helios B.V. gevestigd aan de Emrikweg te Haarlem, handelend onder de naam Helios Pro Audio Solutions, Helios Online, Helios Import.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Helios Producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Helios een Overeenkomst aangaat of met wie Helios in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Helios en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Helios, die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Helios voor of ten behoeve van een Opdrachtgever verricht.

Order: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of Overeenkomst tussen Helios en Opdrachtgever waarop Helios deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op alle overige Overeenkomsten waarbij Helios partij is. Afwijkende voorwaarden of algemene zakelijke voorwaarden van Opdrachtgever hebben geen geldigheid, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen.

Prijzen
Alle door Helios gepubliceerde prijzen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud. Tenzij anders vermeld luiden alle prijzen op deze website exclusief B.T.W. en in Euro's. De weergave van de producten op de websites www.helios.nl , www.helios-online.nl en www.helios-import.nl vormt geen juridisch bindende aanbieding, maar is slechts een niet bindende online catalogus van het productassortiment. Dit geldt ook voor algemene aanbiedingen van Helios die vervat zijn in brochures, mailings en dergelijke.

Bestellen via de Helios Online webshop
Door op de knop "Bestelling versturen" te klikken doet Opdrachtgever een juridisch bindende aankoop van de producten die zich op dat moment in de winkelwagen bevinden. De bevestiging van de Order volgt per omgaande na het wegsturen daarvan. De Order kan ook worden aangenomen door verzending van een aparte opdrachtbevestiging per e-mail of fax.

De Order wordt verwerkt vanaf het moment dat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de hiervoor bestemde bankrekening van Helios.

Betalingsvoorwaarden
Betaling van de facturen van Helios dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden uiterlijk binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien betaling binnen die termijn uitblijft is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.

Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijke gemaakte kosten.

Eigendomsvoorbehoud
Door Helios geleverde diensten en producten blijven eigendom van Helios totdat alle door de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, verschuldigde bedragen aan Helios zijn voldaan.

Opdrachtgever verleent Helios, op eerste verzoek van Helios, alle noodzakelijke medewerking om onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen weer in het bezit te stellen van Helios.

Opdrachtgever zal op elk door Helios gewenst moment nadere zekerheid stellen in verband met de nakoming van zijn verplichtingen uit een met Helios gesloten overeenkomst.

Opdrachtgever draagt zorg voor verzekering tegen normale bedrijfsrisico's van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

Opschorting
Indien de opdrachtgever krachtens enige bepaling van de algemene voorwaarden in verzuim is gekomen, is Helios gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

In geval van opschorting van de werkzaamheden is Helios gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

Verzending
Goederen worden door Helios te allen tijde aangetekend en verzekerd verstuurd. De levering geschiedt aan het door Opdrachtgever aangegeven leveradres. Het risico van de zending gaat over op Opdrachtgever zodra door hem of zijn vertegenwoordiger voor ontvangst is getekend. Goederen moeten direct na inontvangstneming door Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger op transportschade worden onderzocht.

Indien het aangeboden pakket zichtbare gebreken of beschadigingen vertoont, dient de afnemer dit aan de vervoerder kenbaar te maken. Verpakkingsschade moet Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger bij het aannemen van de goederen door de transportonderneming schriftelijk laten bevestigen. Een beschadiging dient door Opdrachtgever binnen 24 uur, schriftelijk aan Helios te worden gemeld. Helios raadt Opdrachtgever aan de ontvangst van een zending waarvan de verpakking beschadigd is, te weigeren.

Levering
Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering van het gekochte goed, dan zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van Opdrachtgever nadat Helios hem hierover heeft verwittigd. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Komt Helios en Opdrachtgever bezorging of verzending overeen, dan geschiedt de bezorging of verzending van de aankopen op kosten van Opdrachtgever, tenzij Helios en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. Helios behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

Indien Helios gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan Helios ter beschikking heeft gesteld.

Opgaven over levertijden zijn indicatief en fundamenteel niet bindend tenzij een bepaalde levertermijn schriftelijk is overeengekomen.

Helios is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het niet nakomen door opdrachtgever van de in het vorige lid van dit artikel vermelde verplichtingen.

Wanneer er niet geleverd kan worden
Helios houdt zich het recht voor, de afgesproken prestatie niet te leveren, wanneer na het sluiten van de Overeenkomst wordt vastgesteld dat het product c.q. de producten niet beschikbaar is/zijn, hoewel er een correcte zakelijke transactie afgesloten werd. In een dergelijk geval krijgt

Opdrachtgever onmiddellijk bericht. Eventueel al gerealiseerde tegenprestaties (betaling) van Opdrachtgever worden onmiddellijk geretourneerd. Meer aanspraken van Opdrachtgever tegen Helios zijn uitgesloten.

Garanties en uitsluiting
Tenzij anders aangegeven verleent Helios 12 maanden garantie op de door haar geleverde, nieuwe producten. Uitgezonderd van standaard garantie zijn verbruiksgoederen zoals vacuümbuizen en CD-recordabels.

De periode begint met de overgang van het risico op Opdrachtgever. De garantieperiode voor gebruikte goederen bedraagt 3 maanden. De garantieperiode voor demo/B-stock goederen bedraagt 6 maanden.

Uitgezonderd van de garantieverplichting is het niet of gebrekkig functioneren van producten als gevolg van het upgraden of het anderszins doorvoeren van wijzigingen, door Opdrachtgever of derden, van door Helios verkochte soft- en hardware en/of daarmee vergelijkbare programmatuur.

De garantieverplichting vervalt zodra Opdrachtgever de garantiebepalingen schendt of zelf, al dan niet door middel van derden, zonder toestemming van Helios wijzigingen, reparaties of vervangingen aan de producten en geleverde diensten doorvoert.

Gebreken of beschadigingen die zijn terug te voeren tot nalatig of onvakkundig handelen, niet correcte inbouw of gebruik van incorrecte toebehoren zijn van garantie uitgesloten. Natuurlijke slijtage is in elk geval van de garantie uitgesloten.

Garantieaanspraken op grond van bestaande transportschade gelden alleen, als Opdrachtgever de onderzoeks- en meldingsplicht zoals beschreven in "Verzending" lid 2, is nagekomen.

Reclamering
Reclames en/of klachten over zichtbare gebreken aan producten dienen binnen 7 dagen na levering van de producten bij Helios te zijn ingediend.

Reclames en of klachten over onzichtbare gebreken producten dienen binnen 7 dagen, nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, bij Helios te zijn ingediend.

Reclames en/of klachten kunnen uitsluitend e-mail dan wel bij aangetekend schrijven bij Helios worden ingediend.

Indien reclames en/of klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt Helios geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de Overeenkomst te hebben voldaan.

Reclames en of klachten kunnen tot uiterlijk drie maanden na levering van producten worden ingediend.

Indien een reclame of klacht wordt erkend zal Helios, naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

Overmacht
Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van Helios gevergd kan worden, is Helios gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.

De aansprakelijkheid van Helios is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van een opzet of grove schuld. Helios is niet aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of andersoortige schade.

Helios is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die te wijten zijn aan omstandigheden die voor rekening of risico van opdrachtgever en/of derden komen.

Helios wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.

Annulering
Indien Opdrachtgever een opdracht of bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert is Opdrachtgever gehouden aan Helios alle met het oog op de opdracht/ bestelling redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Helios op vergoeding van de gederfde winst en overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Wijziging en Ontbinding
Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend, worden overeengekomen. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van boek 6 het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Ontbinding laat onverlet het recht op schadevergoeding jegens de tekortgeschoten partij.

Claims
Verzoeken om schadevergoeding tegen Helios op grond van het niet vervullen of vertraging zijn uitgesloten, tenzij opzet of grove nalatigheid kan worden aangetoond.

Opeisbaarheid
De vorderingen van Helios op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging onder of liquidatie van Opdrachtgever.

In de hiervoor genoemde gevallen is Helios bevoegd de verdere uitvoering van lopende opdrachten op te schorten dan wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter
Op alle leveringen, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem bij uitsluiting gerechtigd hiervan kennis te nemen

Slotbepaling
Mocht één van deze bepalingen - op welke grond dan ook - niet gerealiseerd kunnen worden, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen.